Program

 1. Rola państwa w gospodarce, 3h
  • Publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium)
  • Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych
  • Zamówienia publiczne
  • Zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
  • Podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne)
 2. Zasady działalności przedsiębiorców, 6h
  • Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
  • Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana)
  • Tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych
  • Rejestr przedsiębiorców i inne rejestry
  • Zasady uczciwej konkurencji
  • Ochrona konsumentów
  • Działalność przedsiębiorców zagranicznych
 3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, 3h
  • Dopuszczalność pomocy
  • Przesłanki udzielania pomocy
  • System organizacyjny
  • Plan restrukturyzacji - przepisy o pomocy publicznej
  • Sprawozdawczość i monitoring
  • Stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.
 4. Rynek kapitałowy w Polsce, 6h
  • Organizacja i funkcjonowanie
  • Papiery wartościowe - definicja i rodzaje papierów wartościowych
  • Obrót papierami wartościowymi
  • Zasady wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu
  • Wtórny publiczny obrót papierami wartościowych
  • Rola i zadania Komisji Nadzoru Finansowego
  • Podstawowe zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
 5. Elementy prawa cywilnego, 6h
  • Osoby fizyczne i prawne
  • Przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura)
  • Przedsiębiorstwo
  • Oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma
  • Posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste)
  • Podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu)
 6. Spółki handlowe - tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie, 12h
  • Zmiany wynikające z procesu dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej
  • Nowe rozwiązania prawne uwarunkowane skalą działalności gospodarczej i tempem rozwoju gospodarczego
  • Krajowy Rejestr Sądowy. Znaczenie rejestru dla bezpieczeństwa obrotu publicznego, jawności i przejrzystości działania spółek
  • Spółki osobowe prawa handlowego
  • Zakres regulacji prawnej spółek kapitałowych
  • Łączenie i przekształcanie spółek
  • Podział spółki
  • Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna
  • Spółka europejska i Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych
 7. Komercjalizacja i prywatyzacja, 8h
  • Pojęcie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
  • Warunki, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa podlegające komercjalizacji
  • Przygotowanie przedsiębiorstwa do komercjalizacji
  • Akt komercjalizacji przedsiębiorstwa i jego skutki prawne
  • Komercjalizacja przedsiębiorstwa z konwersją wierzytelności - przesłanki i procedura
  • Prywatyzacja pośrednia
  • Prywatyzacja bezpośrednia
 8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy, 3h
  • Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy
  • Podstawowe zasady prawa pracy
  • Uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
  • Kompetencje związków zawodowych
  • Zwolnienia grupowe (restrukturyzacja zatrudnienia)
 9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego, 6h
  • Zarząd w spółkach prawa handlowego
  • Rada nadzorcza w spółkach prawa handlowego
  • Walne zgromadzenie i zgromadzenie wspólników
  • Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej członków władz spółki
  • Zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa
  • Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów
  • Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu
 10. Ład korporacyjny (corporate governance) w spółkach Skarbu Państwa, 5h
  • Cel wprowadzania zasad corporate governance
  • Zasady dobrych praktyk, w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń
  • Standardy pracy członków rad nadzorczych
  • Rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym
 11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze, 4h
 12. Zarządzanie przedsiębiorstwem, 4h
  • Funkcje zarządzania, style
  • Proces decyzyjny
  • Strategia organizacji, misja, cele
 13. Marketing w przedsiębiorstwie, 6h
  • Zarządzanie marketingowe
  • Planowanie strategiczne biznesu
  • Analiza możliwości rynkowych
  • Organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych
 14. Biznesplan - 2h
  • Zakres i cel
  • Adresaci biznesplanu
  • Logika tworzenia biznes planu
  • Analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy
  • Struktura biznesplanu
  • Analiza przypadku konstrukcji biznesplanu
 15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa, 4h
  • Majątkowe
  • Rynkowe
  • Wycena nieruchomości
 16. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie, 14h
  • Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości
  • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • Analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy
 17. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu, 4h
  • Rachunkowość jako źródło informacji
  • Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa
  • Rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych
  • Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej
  • Istota, funkcje i zadania controllingu
  • Budżetowanie i analiza odchyleń
 18. Restrukturyzacja przedsiębiorstw, 4h
  • Przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych
  • Techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach
  • Metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
  • Budowa programu restrukturyzacji
  • Efekty restrukturyzacji
Copyright reserved IBD Business School - szkolenia, doradztwo i badania ©2018 ®